ДОГОВІР

Про надання послуг з користування засобами мобільної тривожної сигналізації

Цей Договір про надання послуг з користування засобами мобільної тривожної сигналізації (далі – Договір) є Договором приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України. Цей Договір укладається Замовником шляхом визнання та прийняття умов даного Договору в порядку, який визначено нижче.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЗАСТОСОВАНІ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ:

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТРОЛЬНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 39759363, 01135 м. Київ, вул. В. Чорновола, 41, оф. 201);
ЗАСІБ МОБІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (ПП) – програмний продукт визначення місця перебування ЗАМОВНИКА та подачі Сигналу Тривоги, який вмикається вручну;
ЗАМОВНИК – повнолітня дієздатна фізична особа, яка у встановленому порядку отримала та має у своєму володінні та користуванні ПП, та щодо якої в установленому порядку прийнято рішення про проведення охоронних заходів, передбачених даним Договором;
СО – Служба охорони, яка має відповідну ліцензію та в установленому порядку здійснює реагування силами ПГР, які діють в межах Зони реагування.
ПГР – патрульна група реагування;
РЕАГУВАННЯ ПГР – виїзд по Сигналу Тривоги ПГР на місце знаходження ЗАМОВНИКА з метою припинення злочину або правопорушення відносно;
ЗАМОВНИКА, встановлення та, за наявності можливості та підстав, передбачених законодавством, затримання осіб, причетних до передачі Сигналу Тривоги або вчинення правопорушення щодо ЗАМОВНИКА;
РЕЖИМ ТРИВОГИ – стан ПП, в якому можливо передавання Сигналу Тривоги та спрацювання ПВМ;
СИГНАЛ ТРИВОГИ– сигнал, сформований системою ПП, коли вона перебуває в режимі тривоги;
ПВМ – пристрій визначення місця знаходження ЗАМОВНИКІВ (МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН з модулем GPS), який інтегровано з ПП та спрацювання якого можливе лише в Режимі тривоги;
МОБІЛЬНИЙ ОПЕРАТОР — оператор мобільного зв’язку, мережа якого використовується для обміну інформацією;
ЗОНА РЕАГУВАННЯ – м. Київ;
ОБСЛУГОВУВАННЯ – сукупність заходів по забезпеченню функціонування ПП;
ДЦ – диспетчерський центр ВИКОНАВЦЯ;
ПЕРІОД ОБСЛУГОВУВАННЯ – час з моменту прийняття рішення СО щодо ЗАМОВНИКА про включення до переліку ЗАМОВНИКІВ щодо яких можуть бути вжиті заходи Реагування ПГР;
ЛІЦЕНЗІЯ – повноваження, яким відповідно до умов даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ наділяє ЗАМОВНИКА правом використання ПП виключно з метою виконання умов даного Договору;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ за завданням ЗАМОВНИКА, в Період обслуговування, при надходженні в ДЦ Сигналу тривоги за допомогою ПП, забезпечує прийом Сигналу тривоги від ЗАМОВНИКА та передачу його СО разом із наявною інформацією про ЗАМОВНИКА та його місце перебування, визначене за допомогою ПВМ.
1.2. За цим Договором ЗАМОВНИК отримує можливість негайно передати сигнал тривоги на ДЦ ВИКОНАВЦЯ, у зв’язку з чим цей Договір не є договором охорони в розумінні статті 978 ЦК України, відповідно він не встановлює обов’язків ВИКОНАВЦЯ по збереженню або схоронності майна ЗАМОВНИКА та забезпеченні недоторканності інших осіб.
1.3. Даний Договір надає також невиключну особисту Ліцензію на використання ПП в некомерційних цілях відповідно до умов даного Договору.
1.4. Укладенням даного Договору ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЮ повноваження на збір, обробку та зберігання відомостей щодо такого ЗАМОВНИКА, зібраних в ході виконання умов даного Договору, а також надає право ВИКОНАВЦЕВІ передавати визначені даним Договором відомості щодо ЗАМОВНИКА СО для здійснення заходів Реагування, передбачених даним Договором.

2. УМОВИ НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА КОРИСТУВАННЯ ПП

2.1. За умовами даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ невиключну особисту Ліцензію на використання ПП. ЗАМОВНИК приймає умови даної Ліцензії відповідно до положень Розділу 10 даного Договору.
2.2. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що йому належать авторські права на ПП.
2.3. ЗАМОВНИК отримує право використання ПП шляхом:
2.3.1. Встановлення ПП на свій мобільний телефон.
2.3.2. Реалізації наданих ПП функціональних можливостей щодо передачі Сигналу тривоги та визначення місця перебування ЗАМОВНИКА в момент передачі Сигналу тривоги, відповідно до наданих ВИКОНАВЦЕМ технічних правил, а також з урахуванням обмежень Ліцензії, які передбачені даним Договором.
2.4. Обмеження Ліцензії:
2.4.1. Ліцензія, передбачена даним Договором надається ЗАМОВНИКУ виключно для виконання умов даного Договору. ЗАМОВНИК не має права комерційного чи будь-якого іншого використання Ліцензії, крім умов, які передбачені даним Договором.
2.4.2. ЗАМОВНИК не має права жодним чином передавати отриману за даним Договором Ліцензію третім особам, за виключенням осіб, законним представником яких є ЗАМОВНИК в силу положень ЦК України. При цьому для отримання послуг, передбачених даним Договором, ЗАМОВНИК повинен виконати положення даного Договору, необхідні для включення таких осіб до переліку ЗАМОВНИКІВ щодо яких можуть бути вжиті заходи Реагування ПГР.
2.4.3. ЗАМОВНИК не має права жодним чином копіювати, відтворювати, поширювати, публікувати, модифікувати, компілювати, здійснювати інженерний аналіз стосовно всього ПП чи його програмного коду.
2.4.4. ЗАМОВНИК не має права переносити ПП на інший пристрій, окрім як шляхом скачування відповідного завантажувального архіву у визначеному ВИКОНАВЦЕМ порядку.
2.4.5. ЗАМОВНИК не має права надавати ліцензії іншим особам на використання ПП.
2.4.6. ЗАМОВНИК є попередженим про те, що в разі порушення обмежень, передбачених даним Договором, заходи Реагування ПГР, передбачені даним Договором не будуть здійснені, а самого ЗАМОВНИКА буде виключено з переліку ЗАМОВНИКІВ щодо яких можуть бути вжиті заходи Реагування ПГР.
2.5. Плата за Ліцензію, яку надано відповідно до умов даного Договору, визначається відповідно до Розділу 4 даного Договору.
2.6. Надана відповідно до умов даного Договору Ліцензія діє з моменту її прийняття ЗАМОВНИКОМ при встановленні ПП на свій Мобільний пристрій та припиняє свою дію при знищенні примірника ПП, встановленого на Мобільний пристрій ЗАМОВНИКА або до моменту отримання ЗАМОВНИКОМ повідомлення від ВИКОНАВЦЯ про припинення дії Ліцензії в разі порушення ЗАМОВНИКОМ умов її використання, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДАНИМ ДОГОВОРОМ

3.1. З метою отримання послуг реагування ПГР відповідно до умов даного Договору ЗАМОВНИК самостійно завантажує та встановлює ПП на свій Мобільний пристрій.
3.2. Після встановлення ПП ЗАМОВНИК повинен надати ВИКОНАВЦЮ інформацію про себе (про особу, законним представником якої є ЗАМОВНИК), склад якої визначається даним Договором для включення Замовника до переліку ЗАМОВНИКІВ щодо яких можуть бути вжиті заходи Реагування ПГР.
3.3. Інформація, передбачена п. 3.2 даного Договору, надається ЗАМОВНИКОМ ВИКОНАВЦЮ шляхом заповнення розміщеної на сайті ВИКОНАВЦЯ (http://kds-ua.com/) Анкети ЗАМОВНИКА.
3.4. Склад інформації, яка надається ЗАМОВНИКОМ ВИКОНАВЦЮ, визначається ВИКОНАВЦЕМ в Анкеті ЗАМОВНИКА, яка є невід’ємною частиною даного Договору, та оприлюднюється на офіційній сторінці ВИКОНАВЦЯ у мережі ІНТЕРНЕТ. Вказана інформація є конфіденційною та надається СО для виконання своїх обов’язків за даним Договором.
3.5. Після отримання Анкети ЗАМОВНИКА та внесення останнім першого платежу відповідно до п. 4.1.1 даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ організовує внесення ЗАМОВНИКА до переліку ЗАМОВНИКІВ щодо яких можуть бути вжиті заходи Реагування ПГР.
3.6. Надання послуг з реагування ПГР, передбачених даним Договором, здійснюється лише з моменту включення ЗАМОВНИКА до переліку ЗАМОВНИКІВ щодо яких можуть бути вжиті заходи Реагування ПГР, про що ВИКОНАВЕЦЬ окремо повідомляє ЗАМОВНИКА шляхом передачі SMS.
3.7. Надання послуг здійснюється ВИКОНАВЦЕМ шляхом прийняття від ЗАМОВНИКА Сигналу тривоги та його наступної передачі СО для здійснення заходів Реагування. Разом з повідомленням про отримання Сигналу тривоги ВИКОНАВЕЦЬ передає СО інформацію про місцезнаходження ЗАМОВНИКА, отриману за допомогою ПВМ, а також інформацію, яку було надано ЗАМОВНИКОМ для включення до переліку ЗАМОВНИКІВ щодо яких можуть бути вжиті заходи Реагування ПГР.
3.8. Заходи Реагування, передбачені даним Договором не можуть бути надані в разі, якщо:
3.8.1. ЗАМОВНИК надав ВИКОНАВЦЮ неповну та/або недостовірну інформацію про себе.
3.8.2. В момент прибуття ПГР за місцем знаходження ЗАМОВНИКА для здійснення заходів Реагування, останній перебуває в місці проведення масових заходів, зібрань, спортивних змагань, демонстрацій чи в інших місцях, в яких заборонено здійснення реагування відповідно до відомчих інструкцій СО.
3.8.3. ЗАМОВНИК перебуває в будь-якій будівлі та/або місці, в якому точне визначення за допомогою ПВМ його місця перебування неможливе чи ускладнене, відповідно до особливостей роботи ПП, вказаних у даному Договорі.
3.8.4. ЗАМОВНИК перебуває в будівлі та/або місці з обмеженим доступом інших осіб.
3.8.5. ЗАМОВНИК перебуває поза Зоною реагування,
3.9. В разі встановлення обставин, передбачених п. 3.8 даного Договору та за відсутності можливості зв’язатись з ЗАМОВНИКОМ заходи Реагування не будуть здійснені, однак такий виклик підлягає оплаті в загальному порядку відповідно до умов даного Договору.
3.10. Обмеження надання послуг з Реагування ПГР здійснюється ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку, в разі виявлення порушень умов даного Договору з боку ЗАМОВНИКА шляхом обмеження на програмному рівні роботи ПП до моменту припинення такого порушення. В разі, якщо таке обмеження роботи ПП триває понад 12 місяців ВИКОНАВЕЦЬ в односторонньому порядку має право розірвати даний Договір та вжити заходів по виключенню ЗАМОВНИКА з переліку ЗАМОВНИКІВ щодо яких можуть бути вжиті заходи Реагування ПГР.
3.11. Порядок та особливості дій ЗАМОВНИКА до та при передачі Сигналу тривоги через ПП.
3.11.1. Встановлення ПП на МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН з модулем GPS, який працює на платформі «ANDROID» з версією не нижче, ніж 2.3.3. ВИКОНАВЕЦЬ не гарантує встановлення та коректну роботу ПП на будь-яких інших Мобільних пристроях.
3.11.2. Для переведення ПП в Режим тривоги та передачі Сигналу тривоги ЗАМОВНИК повинен максимально швидко натиснути клавішу «ON/OFF» свого Мобільного пристрою не менш як 5 разів поспіль. Про успішну передачу Сигналу тривоги свідчить вібросигнал, непомітний для сторонніх осіб.
3.11.3. В момент передачі Сигналу тривоги вмикається ПВМ ЗАМОВНИКА, який передає інформацію про місце перебування ЗАМОВНИКА. Така інформація являє собою геолокаційну точку (географічна широта та довгота, накладені на карту місцевості) на місцевості, визначену за допомогою системи GPS. ПВМ не має змоги визначати перебування ЗАМОВНИКА у вертикальній площині, тобто, не вказує, на якому конкретно поверсі багатоповерхової будівлі ЗАМОВНИК перебуває в момент передачі Сигналу тривоги.
У таких випадках, а також в разі перебування ЗАМОВНИКА у місцях, де неможливе вжиття Заходів реагування (п. 3.8 даного Договору), ЗАМОВНИК повинен самостійно повідомити ПГР про своє точне місце перебування, та/або залишити місце, де вжиття Заходів реагування неможливе.
3.11.4. ПВМ не працює до того, як переданий Сигнал тривоги.
3.11.5. Нормативний час для прибуття ПГР для здійснення Заходів реагування становить від 5 хвилин в залежності від місця перебування ЗАМОВНИКА в момент прибуття ПГР та від конкретної обстановки.
3.11.6. Після передачі Сигналу тривоги і до моменту прибуття ПГР ЗАМОВНИК зобов’язаний самостійно керувати ситуацією таким чином, щоб мінімізувати ризики для власного життя та здоров’я та не провокувати самостійно більшу конфліктність ситуації, ніж вона є на момент передачі Сигналу тривоги. Крім того, ЗАМОВНИКУ рекомендується переміститись на відкриту місцевість якомога ближче до проїжджої частини дороги для більш якісного надання послуги.
3.11.7. ПГР не здійснює реагування на повідомлення, що пов'язанні:
      - із суперечками, що виникли між ЗАМОВНИКОМ та третіми особами з предмету якості продукції, послуг, тощо;
      - цивільно-правовими спорами, пов’язаними з діяльністю ЗАМОВНИКА, трудовими спорами.
3.11.8. Підставою для передачі Сигналу тривоги є вчинення або реальна небезпека вчинення проти ЗАМОВНИКА злочину чи адміністративного правопорушення. Якщо внаслідок прибуття ПГР за викликом ЗАМОВНИКА така ймовірність відсутня, Заходи реагування здійснюватись не будуть, а щодо ЗАМОВНИКА будуть вжиті заходи, передбачені п. 7.3 даного Договору.
3.11.9. ЗАМОВНИК повинен самостійно стежити за оновленнями ПП, які будуть розміщуватись ВИКОНАВЦЕМ та самостійно оновлювати ПП.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг складається з:
4.1.1. абонентської плати за користування Ліцензією ПП в розмірі 99 (дев’яносто дев’ять) гривень 00 копійок, без ПДВ в місяць.
4.1.2. плати за окремий виїзд з метою реагування ПГР за перший виїзд в розмірі 270 (двісті сімдесят) гривень 00 копійок, без ПДВ. За повторний виїзд протягом 30 днів з моменту першого виїзду – 540 (п’ятсот сорок) гривень 00 копійок, без ПДВ,
4.2. Оплата послуг, передбачених даним Договором, здійснюється шляхом: безготівкового перерахування коштів ЗАМОВНИКОМ на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.
4.3. Оплата першого платежу, передбаченого п. 4.1.1 Договору здійснюється при укладенні ЗАМОВНИКОМ даного Договору відповідно до Розділу 10 Договору. При цьому нарахування другого та наступних платежів, передбачених п. 4.1.1 даного Договору здійснюється лише після включення ЗАМОВНИКА до переліку ЗАМОВНИКІВ щодо яких можуть бути вжиті заходи Реагування ПГР. В разі не включення ЗАМОВНИКА до такого Переліку, сплачені ним кошти повертаються ВИКОНАВЦЕМ протягом 30 календарних днів з моменту прийняття рішення про відмову включити Замовника до відповідного Переліку. Про прийняте рішення щодо включення/невключення ЗАМОВНИКА до такого Переліку ВИКОНАВЕЦЬ надсилає ЗАМОВНИКУ SMS.
4.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право обмежувати використання ЗАМОВНИКОМ ПП та отримання послуг, передбачених даним Договором до повного погашення заборгованості ЗАМОВНИКА перед ВИКОНАВЦЕМ за платежами, які передбачені даним Договором.
4.5. ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку збільшувати розміри плати, передбачені даним Договором.
4.6. В разі настання обставин, передбачених п. 3.8 даного Договору ЗАМОВНИК здійснює оплату як за окремий виїзд, відповідно до п. 4.1.2 даного Договору.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
5.1.1. В порядку та на умовах даного Договору передача Сигналів тривоги до СО для реагування ПГР.
5.1.2. Усунення недоліків та несправностей в роботі ПП.
5.1.3. Належним чином виконувати інші зобов’язання, передбачені даним Договором.
5.2. Обов’язки ЗАМОВНИКА:
5.2.1. Належним чином та у повному обсязі передавати ВИКОНАВЦЮ всю інформацію про себе (а у випадках, передбачених даним Договором – про інших осіб), які необхідна для виконання даного Договору.
5.2.2. Належним чином використовувати умови Ліцензії, переданої відповідно до умов даного Договору та не допускати її порушень.
5.2.3. В разі припинення дії Ліцензії окремо або всього даного Договору в цілому негайно знищити примірник ПП, встановлений на Мобільному пристрої ЗАМОВНИКА.
5.2.4. У випадку виявлення непрацездатності ПП або його окремих елементів негайно інформувати про це ВИКОНАВЦЯ.
5.2.5. Не допускати сторонніх осіб для здійснення технічного обслуговування і ремонту ПП.
5.2.6. З моменту включення ЗАМОВНИКА до переліку ЗАМОВНИКІВ щодо яких можуть бути вжиті заходи Реагування ПГР, належним чином здійснювати оплату послуг по Договору.
5.2.7. В разі існування обставин, передбачених п. 3.8 даного Договору, самостійно та власними силами вжити заходів до усунення причин та підстав, які унеможливлюють надання послуг з Реагування ПГР.
5.2.8. Стежити за змінами даного Договору та за оновленнями ПП.
5.2.9. Належним чином виконувати інші зобов’язання, передбачені даним Договором.

6. ПРАВА СТОРІН

6.1. Права ВИКОНАВЦЯ:
6.1.1. Вимагати від ЗАМОВНИКА належного виконання його обов’язків за цим Договором.
6.1.2. В разі порушення ЗАМОВНИКОМ умов даного Договору розірвати даний Договір в односторонньому порядку шляхом обмеження роботи ПП та направлення повідомлення про розірвання Договору.
6.2. Права ЗАМОВНИКА:
6.2.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ належного виконання обов’язків за цим Договором.
6.2.2. Розірвати Договір в односторонньому порядку, не здійснюючи оплату послуг ВИКОНАВЦЯ протягом 12 місяців поспіль.
6.2.3. Призупинити дію даного Договору шляхом припинення строкових платежів по даному Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі якщо будь-яка Сторона Договору не виконує або виконує неналежним чином узяте на себе зобов’язання, винна Сторона буде нести відповідні наслідки передбачені чинним законодавством.
7.2. В разі неоплати вартості послуг, передбачених даним Договором протягом строку понад 12 місяців Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку шляхом виключення ЗАМОВНИКА з переліку ЗАМОВНИКІВ щодо яких можуть бути вжиті заходи Реагування ПГР. ЗАМОВНИК повідомляється про таке виключення після його здійснення.
7.3. В разі встановлення фактів передання ЗАМОВНИКОМ Сигналів тривоги без наявності належних та достатніх підстав для цього ВИКОНАВЕЦЬ має право стягнути з ЗАМОВНИКА штраф у розмірі 100% вартості кожного такого виклику.
7.4. Обмеження відповідальності:
7.4.1. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо в момент здійснення заходів реагування ПГР щодо ЗАМОВНИКА існують обставини, передбачені п. 3.8 даного Договору та/або ЗАМОВНИКОМ допущені порушення вимог п. 3.11 даного Договору.
7.4.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за несправність ПП, якщо така несправність стала наслідком неправильної експлуатації ПП та/або використання ПП всупереч вимогам Ліцензії, та/або використання іншого Мобільного пристрою, ніж передбачено п. 3.11.7 даного Договору.
7.4.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за роботу програмного забезпечення ПП, встановленого ЗАМОВНИКОМ на свій Мобільний пристрій.
7.4.4. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за особисту безпеку та недоторканість ЗАМОВНИКА та збереження майна, що знаходиться у ЗАМОВНИКА.
7.4.5. ВИКОНАВЕЦЬ не несе матеріальної відповідальності по Договору перед ЗАМОВНИКОМ.

8. ФОРС — МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили.
8.2. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного та соціально-політичного характеру, а також видання нормативно — правових актів уповноваженими державними органами, що роблять у подальшому неможливим виконання Сторонами зобов’язань, передбачених цим Договором.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності після підписання його обома Сторонами і діє без обмеження строком.
9.2. Сторони мають право в односторонньому порядку відмовитись від умов даного Договору, в порядку та строки, які передбачені даним Договором. При цьому ЗАМОВНИК до моменту припинення Договору з його ініціативи повинен погасити заборгованість перед ВИКОНАВЦЕМ за останній виклик.

10. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА ЗМІНИ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір укладається шляхом приєднання ЗАМОВНИКОМ до його умов. Така згода здійснюється шляхом акцептування умов даного Договору відповідно до п. 10.3 даного Договору. Таким же способом ЗАМОВНИК погоджується з умовами Ліцензії, яка надається даним Договором.
10.2. Для отримання послуг, передбачених даним Договором ЗАМОВНИК повинен в установленому порядку надіслати ВИКОНАВЦЮ примірник Анкети.
10.3. Реєстрація ЗАМОВНИКА в системі ВИКОНАВЦЯ у визначений останнім спосіб, прийняття умов даного Договору та інших правил ВИКОНАВЦЯ при здійсненні такої реєстрації, завантаження та встановлення ПП, надання Анкети ВИКОНАВЦЮ, а також внесення оплати у сукупності є акцептуванням даного Договору з боку ЗАМОВНИКА.
10.4. Надання послуг, передбачених даним Договором здійснюється з моменту внесення ЗАМОВНИКА до переліку ЗАМОВНИКІВ щодо яких можуть бути вжиті заходи Реагування ПГР.
10.5. ВИКОНАВЕЦЬ має право самостійно змінювати умови даного Договору, оприлюднивши такі зміни на своїй офіційній сторінці в мережі ІНТЕРНЕТ. ЗАМОВНИК має право відмовитись від даного Договору в разі незгоди з такими змінами Договору.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» ЗАМОВНИК, з моменту надання Анкети, надає згоду ВИКОНАВЦЮ на зберігання та обробку персональних даних з метою здійснення бухгалтерського та податкового обліку, виконання інших прав та обов’язків, що виникають та/або реалізуються в рамках виконання Договору та в інших випадках, передбачених законом.
11.2. Під терміном «місяць» в п. 4.1.1 розуміється строк в 30 календарних днів.
11.3. Даний Договір укладений та розуміється відповідно до матеріального та процесуального права України. Всі спори, які виникають з даного Договору, вирішуються сторонами в порядку, встановленому чинним законодавством України.
11.4. Сторони не мають право передавати третім особам свої права та обов’язки обумовлені цим Договором.